Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de instelling (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Wij zijn BROER! levert specialistische-GGZ aan jongeren van 13 t/m 21 jaar en hun ouders/verzorgers.Ze is er voor alle jongeren die vastlopen in gedrags- psychische en verslavingsproblemen. Na de intake vindt een gestructureerde dagbehandeling gedurende 8 weken plaats. Bij de behandeling maakt Wij zijn BROER! onder andere gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, motiverende gespreksvoering, het Sociaal Competentiemodel en positieve groepsdynamiek. Tijdens hun aanwezigheid bij Wij zijn BROER! volgen de jongeren een intensief programma, bestaande uit: groeps- en individuele therapie, Psycho-educatie en competentiegerichte activiteiten.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Kun je terecht voor hoogspecialistische behandelingen (3e lijns ggz)?

Nee, dit soort behandelingen bieden wij niet.

Welke andere speciale behandelingen zijn er?

  • Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), namelijk:

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding?

De aanmeldprocedure bij Wij Zijn BROER! is vastgelegd in het op te vragen protocol “Aanmelding,pre-intake en intake”. Een korte beschrijving is als volgt: de aanmelding kan op twee manieren plaatsvinden via de e-mail (A) of telefonisch (B).A. Als een aanmelding binnenkomt via e-mail, neemt Wij zijn BROER! binnen 24 uur telefonischcontact op met de persoon die de aanmelding heeft gedaan.B. Bij telefonische aanmelding plant de medewerker van Wij zijn BROER! binnen 48 uur eenafspraak voor een pre-intake. Dit kan eventueel thuis bij de jongere indien hij of zij niet naarde locatie van BROER! wil komen. Tijdens deze pre-intake wordt een eerste inschattinggemaakt van hulpvraag en kan de jongere gemotiveerd worden om hulp te aanvaarden.Wanneer de cliënt besluit om hulp te aanvaarden wordt een pre-intakeformulier ingevuld en eenintake (zo mogelijk binnen 7 dagen) met de regiebehandelaar gepland. Na het plannen van dezeintake wordt een bevestiging verzonden naar het opgegeven e-mailadres, alsmede het e-mailadresvan de ouders/verzorgers van de jongere.

Hoe verlopen intake en diagnose?

Het stellen van de diagnose is vastgelegd in het op te vragen protocol “Behandeling”. Een korte beschrijving is als volgt:Op de dag van de intake komt de jongere (met eventueel zijn ouders/verzorgers) naar Wij zijnBROER! Het intakegesprek vindt plaats met de regiebehandelaar. In sommige gevallen (afhankelijkvan hulpvraag) kan een ervaringsdeskundige aansluiten bij de intake. Tijdens de intake wordt eenintakeformulier ingevuld.Na de intake vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats, waarin de regiebehandelaar zijn bevindingen in het team bespreekt.Deelnemers aan dit MDO zijn: de GZ-psycholoog, psychiater, orthopedagoog, psycholoog, counselor en jongerencoach. In dit MDO wordt de hulpvraag vastgesteld en bepaald wie de behandelaar wordt. Ook wordt een instroomdatum vastgesteld. De regiebehandelaar die de intake voerde stelt uiteindelijk de DSM-V classificatie vast.

Behandelproces

Hoe wordt het behandelplan opgesteld?

Op de instroomdatum in het programma leest de regiebehandelaar de eventueel opgevraagdedossiers bij eerdere instellingen en vindt een gesprek plaats met de jongere en met de ouders/verzorgers. Hierna vindt een ROM meting/MATE plaats en volgt bij 18+ een screening doorde psychiater. Op basis van al deze informatie stelt de regiebehandelaar, na bespreking in het MDO,het behandelplan op, waarna ondertekening van de behandelovereenkomst plaats vindt. Hierop startde behandeling in het act weken programma.

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De voortgang van de behandeling gedurende het 8 weken programma wordt voortdurendgemonitord en besproken. Elke werkdag is er hiertoe op drie momenten (in de ochtend, middag eneind van de dag) werkoverleg tussen de zorgverleners in de verschillende disciplines. In ditwerkoverleg wordt naast de voortgang van het behandelproces de individuele voortgang,aandachtspunten en benodigde acties in de context van het behandelplan van elke jongerebesproken. Hier stemmen de verschillende betrokken zorgverleners hun werkzaamheden op elkaaraf. Naast dit regelmatige werkoverleg vindt er 4 maal per week een MDO plaats voor bespreking vanindividuele behandelinhoudelijke zaken. In deze overlegmomenten kan besloten worden omverschillende interventies in te zetten dan wel te intensiveren. Eens per maand is er eenbehandeloverleg met alle behandelaars voor de bespreking van algemeen behandelinhoudelijkezaken.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Ouders en verzorgers van de jongere (het systeem) worden intensief bij de behandeling betrokken.Gedurende de behandeling van 8 weken zijn er vijf systeemdagen, waar ouders en verzorgers eeneigen programma volgen.Ook bij de evaluaties, waarin voortgang, doelmatigheid en effectiviteit aan de orde zijn, worden ouders en verzorgers intensief betrokken.Gedurende de gehele behandeling wordt op een tweetal vaste momenten een ROM-meting afgenomen.Met betrekking tot de effectiviteit van de behandeling wordt een cliëntvolgsysteem gehanteerd waarin met behulp van een gestandaardiseerde vragenlijst de effecten van de behandeling op de verschillende leefgebieden van de jongere gedurende zes momenten in het jaar aansluitend op de behandeling, gemeten wordt.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Door de kleinschalige opzet en intensiteit van het geboden behandelprogramma is er elke dagintensief contact met alle deelnemende jongeren. Interactie met hen levert veel informatie over demate van tevredenheid. Daarnaast wordt op twee momenten een ROM-meting/MATE afgenomen.Ook levert het bovengenoemde cliëntvolgsysteem systematische informatie over de mate vantevredenheid van cliënten.

Na de behandeling

Hoe worden de resultaten en vervolg besproken?

Op de instroomdatum in het programma leest de regiebehandelaar de eventueel opgevraagdedossiers bij eerdere instellingen en vindt een gesprek plaats met de jongere en met de ouders/verzorgers. Hierna vindt een ROM meting/MATE plaats en volgt bij 18+ een screening doorde psychiater. Op basis van al deze informatie stelt de regiebehandelaar, na bespreking in het MDO,het behandelplan op, waarna ondertekening van de behandelovereenkomst plaats vindt. Hierop startde behandeling in het act weken programma.

In geval van terugval of crisis?

De voortgang van de behandeling gedurende het 8 weken programma wordt voortdurendgemonitord en besproken. Elke werkdag is er hiertoe op drie momenten (in de ochtend, middag eneind van de dag) werkoverleg tussen de zorgverleners in de verschillende disciplines. In ditwerkoverleg wordt naast de voortgang van het behandelproces de individuele voortgang,aandachtspunten en benodigde acties in de context van het behandelplan van elke jongerebesproken. Hier stemmen de verschillende betrokken zorgverleners hun werkzaamheden op elkaaraf. Naast dit regelmatige werkoverleg vindt er 4 maal per week een MDO plaats voor bespreking vanindividuele behandelinhoudelijke zaken. In deze overlegmomenten kan besloten worden omverschillende interventies in te zetten dan wel te intensiveren. Eens per maand is er eenbehandeloverleg met alle behandelaars voor de bespreking van algemeen behandelinhoudelijkezaken.

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
ABB hageman
gz-psycholoog
Vrouw
MH wiegers
gz-psycholoog
Vrouw
CW klaver
gz-psycholoog
Vrouw
P meijer
psychiater
Man