Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de instelling (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Syma SGGZ richt zich op de behandeling van complexe psychische/ psychiatrische problematiek, waarbij vaak sprake is van een ingewikkeld samenspel tussen persoonlijkheidsproblematiek, (vroegkinderlijke) traumata, toestandsbeelden en/of psychosociale problematiek. Bij Syma SGGZ kunnen patie¨nten eveneens terecht voor (complexe) psychodiagnostiek op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en autistiforme beelden.Familie wordt, indien mogelijk zoveel mogelijk bij de behandeling en diagnostiek betrokken. Wij stemmen af op de behoeften van de patiënt en onze visie is dat we met oprechte en professionele betrokkenheid te werk gaan.Wij zetten de volgende behandelinterventies in met verschillende disciplinesCGT/ EMDR/ schematherapie/ systemische interventies/ psychodynamische psychotherapie/ psychofarmaca/ sociotherapie/ dramatherapie/ psychomotore therapie. Indien mogelijk passen wij zoveel mogelijk e-health toe.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Kun je terecht voor hoogspecialistische behandelingen (3e lijns ggz)?

Nee, dit soort behandelingen bieden wij niet.

Welke andere speciale behandelingen zijn er?

  • Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), namelijk:

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding?

Patiënten melden zich telefonisch aan of via de website: www.syma-sggz.nl. Er wordt binnen 1 week contact opgenomen met de patiënt waarbij een telefonische pre-intake wordt gepland globaal in te schatten of Syma SGGZ de juiste plek is voor de patiënt.In overleg met de patient worden afspraken gemaakt voor een eerste face-to-face contact en wordt toegelicht welke zaken noodzakelijk zijn voor de eerste intake fysiek plaatsvindt (verwijsbrief, identiteitsbewijs). Ook wordt toegelicht of Syma SGGZ een contract heeft met de zorgverzekeraar van de clie¨nt. Als dit niet het geval is wordt er toegelicht welke kosten wel en niet vergoed worden door de verzekering van de client en welk gedeelte van de behandeling voor eigen rekening zal zijn. Voorafgaand aan het eerste intakegesprek krijgt de clie¨nt via e-mail drie vragenlijsten, onder andere in het kader van de ROM metingen. De afspraken gemaakt tijdens de intakeprocedure worden schriftelijk bevestigd. De intake procedure bestaat uit e´e´n a twee intakegesprekken door een BIG geregistreerd behandelaar, waarbij in ieder geval 1 gesprek door de regiebehandelaar wordt gedaan. Na deze twee gesprekken wordt het intake/ indicatieverslag in het MDO besproken, waarna een adviesgesprek met de patiënt wordt gepland.

Hoe verlopen intake en diagnose?

Na de intakegesprekken wordt een diagnostische conclusie geformuleerd en een voorstel voor het behandelplan gemaakt. Dit verslag wordt in het MDO besproken. Hierbij worden de algemeen geldende indicatiecriteria van Syma-SGGZ gehanteerd. In het behandelplan zijn de diagnostische gegevens en de inhoud van de behandeling opgenomen. Dit samen met de conclusie van het intakeverslag is tevens de brief aan de huisarts. De patiënt krijgt beschikking over het behandelplan/intakeverslag. De regiebehandelaar bespreekt de bevindingen en de diagnose. Het toestemmingsformulier met de diagnose en het behandelplan wordt doorgenomen en ondertekend door de patiënt. In het toestemmingsformulier wordt toestemming gevraagd voor het versturen en inwinnen van behandelgegevens bij de huisarts. Als informatie verstuurd of opgevraagd moet worden bij andere instellingen zoals bureau jeugdzorg of de bedrijfsarts, dan wordt hier apart toestemming voor gevraagd tijdens de behandeling. Tijdens de intake procedure kan duidelijk worden dat een aanvullend diagnostisch traject wenselijk is voor een patiënt waarin aanvullend psychologisch of psychiatrisch onderzoek gedaan wordt. Het doel hiervan is om de diagnose te verhelderen of om de psychologische draagkracht, de persoonlijkheid of andere aanvullende relevante problematiek nader in kaart te brengen en/of om de juiste behandelmethode of behandelvolgorde helderder te krijgen alvorens tot behandeling kan worden over gegaan. Indien een patiënt niet voor behandeling in aanmerking komt dan volgt terugverwijzing naar de verwijzer met eventuele suggesties voor een verder traject.

Behandelproces

Hoe wordt het behandelplan opgesteld?

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld: Het behandelplan wordt opgesteld op basis van indicatiecriteria voor een behandeling. De volgende factoren zijn hierbij van belang: 1. De behandelaar formuleert samen met de patiënt een concrete hulpvraag waarin deze zich herkent. 2. Duidelijkheid over de behandelwensen, de duur en mogelijkheid voor behandeling, verwachtingen en het perspectief na behandeling is essentieel. Zowel de patiënt als de behandelaar komen zo op een heldere lijn qua verwachtingen en mogelijkheden van de behandeling. 3. Ook de verwijzer, zoals bijvoorbeeld de huisarts, is gebaat bij duidelijkheid en transparantie over welke behandeling geboden kan worden en hoe die eruitziet. Samen met de patiënt en de verwijzer worden eventuele nadere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld over wat te doen in een crisissituatie. 4. De diagnose is gesteld, de hulpvraag geformuleerd en de psychosociale context inclusief het dagelijks functioneren zijn bekend. Vanuit bevoegdheid, deskundigheid en bekwaamheid stelt de behandelaar vervolgens een behandelplan op samen met de patiënt. 5. Deskundigheid van het multidisciplinaire team wordt benut voor unieke kennis over specifieke problematiek en behandelingen. 6. Als er voor een compleet behandelplan deelgebieden van deskundigheid en ervaring nodig is dan kan ook buiten Syma SGGZ gekeken worden naar samenwerking. Het centraal aanspreekpunt voor de patie¨nt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar:

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

Er wordt tijdens de intakeprocedure, tussentijds en na afronding van de behandeling verschillende ROM metingen gedaan. Voorafgaand aan de behandeling dragen deze bij aan het indicatie advies van het multidisciplinaire indicatie team en na afronding van de behandeling om de effectiviteit van de behandeling te meten en mogelijk resterende hulpvraag in kaart te brengen. Overige input wordt geleverd door de patiënt en de behandelaar over de voortgang van de behandeling.De volgende aspecten komen in de evaluatie aan de orde:• In welke mate wordt aan de hulpvraag voldaan? • Zijn de klachten veranderd? • Zijn er factoren op grond waarvan de behandeling moet worden bijgesteld? • Is de patiënt tevreden over het verloop van de behandeling? In het wekelijkse MDO wordt de voortgang van patiënten besproken dat voorgezeten wordt door klinisch psycholoog/ psychiater.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

De regiebehandelaar is voortdurend in gesprek met de patiënt over diens voortang, echter op een aantal momenten wordt hier op gestructureerde wijze bij stilgestaan. Er zal expliciet met de patiënt geëvalueerd worden na iedere ROM meting en na een behandelplan bespreking (minimaal jaarlijks, maar vaker indien nodig)De volgende aspecten komen in de evaluatie aan de orde:• In welke mate wordt aan de hulpvraag voldaan? • Zijn de klachten veranderd? • Zijn er factoren op grond waarvan de behandeling moet worden bijgesteld? • Is de patiënt tevreden over het verloop van de behandeling? Op deze wijze kunnen doelen voor en met de patiënt aangepast worden indien nodig (en genoteerd worden in het behandelplan) en kan er zorg op maat geboden worden

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Syma SGGZ beschouwt het meten van de waardering en tevredenheid van patiënten als belangrijk middel om de dienstverlening te verbeteren en de klanttevredenheid te verhogen. De klanttevredenheid wordt gemeten met de Verkorte CQi-amb, een gestandaardiseerde vragenlijst ten behoeve van het meten van de clie¨nttevredenheid in de curatieve GGZ. De CQi wordt standaard tussentijds en bij het afsluiten van ieder zorgtraject digitaal klaargezet voor de patiëntResultaten van de CQI worden in kaart gebracht, deze kunnen mogelijk leiden tot een wijziging in het beleid van Syma SGGZ. Tevens kunnen clienten hun reactie achterlaten op de website van Zorgkaart Nederland.

Na de behandeling

Hoe worden de resultaten en vervolg besproken?

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld: Het behandelplan wordt opgesteld op basis van indicatiecriteria voor een behandeling. De volgende factoren zijn hierbij van belang: 1. De behandelaar formuleert samen met de patiënt een concrete hulpvraag waarin deze zich herkent. 2. Duidelijkheid over de behandelwensen, de duur en mogelijkheid voor behandeling, verwachtingen en het perspectief na behandeling is essentieel. Zowel de patiënt als de behandelaar komen zo op een heldere lijn qua verwachtingen en mogelijkheden van de behandeling. 3. Ook de verwijzer, zoals bijvoorbeeld de huisarts, is gebaat bij duidelijkheid en transparantie over welke behandeling geboden kan worden en hoe die eruitziet. Samen met de patiënt en de verwijzer worden eventuele nadere afspraken gemaakt over bijvoorbeeld over wat te doen in een crisissituatie. 4. De diagnose is gesteld, de hulpvraag geformuleerd en de psychosociale context inclusief het dagelijks functioneren zijn bekend. Vanuit bevoegdheid, deskundigheid en bekwaamheid stelt de behandelaar vervolgens een behandelplan op samen met de patiënt. 5. Deskundigheid van het multidisciplinaire team wordt benut voor unieke kennis over specifieke problematiek en behandelingen. 6. Als er voor een compleet behandelplan deelgebieden van deskundigheid en ervaring nodig is dan kan ook buiten Syma SGGZ gekeken worden naar samenwerking. Het centraal aanspreekpunt voor de patie¨nt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar:

In geval van terugval of crisis?

Er wordt tijdens de intakeprocedure, tussentijds en na afronding van de behandeling verschillende ROM metingen gedaan. Voorafgaand aan de behandeling dragen deze bij aan het indicatie advies van het multidisciplinaire indicatie team en na afronding van de behandeling om de effectiviteit van de behandeling te meten en mogelijk resterende hulpvraag in kaart te brengen. Overige input wordt geleverd door de patiënt en de behandelaar over de voortgang van de behandeling.De volgende aspecten komen in de evaluatie aan de orde:• In welke mate wordt aan de hulpvraag voldaan? • Zijn de klachten veranderd? • Zijn er factoren op grond waarvan de behandeling moet worden bijgesteld? • Is de patiënt tevreden over het verloop van de behandeling? In het wekelijkse MDO wordt de voortgang van patiënten besproken dat voorgezeten wordt door klinisch psycholoog/ psychiater.

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
EC donselaar
gz-psycholoog
Vrouw
M roos
psychotherapeut
Vrouw
CCW hipke
psychiater
Vrouw
T rumund
psychotherapeut
Vrouw
AS VAN vuuren
gz-psycholoog
Vrouw
J novak
psychiater
Man
MJ braat
klinisch psycholoog
Vrouw
MKH zee-berndsen
psychotherapeut, gz-psycholoog
Vrouw
SCM scheffer
klinisch psycholoog
Vrouw