Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Ik ben als klinisch psycholoog werkzaam in de gespecialiseerde GGZ. Mijn patiënten zijn voornamelijk verwezen door de huisartsen van de 2 medische centra waarin Praktijk Anneke Kortink gevestigd is. Maar ook andere huisartspraktijken uit nabij gelegen plaatsen verwijzen veelvuldig naar mijn praktijk.Mijn taak is het diagnosticeren en psychotherapeutisch behandelen van deze patiënten met dikwijls ernstige en complexe (meervoudige) psychopathologische problematiek. Ik werk voornamelijk cognitief gedragstherapeutisch.Ik heb met de huisartsen van de genoemde centra een intensieve samenwerking, evenals met een zelfstandig gevestigde psychiater als met andere zelfstandig gevestigde klinisch psychologen/psychotherapeuten, zowel binnen als buiten de praktijk. Indien nodig betrek ik familieleden bij de behandeling indien dit de behandeling ten goede komt en de patiënt daar prijs op stelt. In alle behandelingen gebruik ik E-Mental Health door middel van de vele modules waarover ik kan beschikken bij Therapieland. Deze programma's dienen zowel ter ondersteuning van de behandeling als ook om patiënten informatie te verstekken over de gestelde (primaire) diagnose bijvoorbeeld.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

De huisarts of andere verwijzer bepaalt in eerste instantie of de betreffende patiënt wordt doorverwezen voor behandeling in de BGGZ of voor behandeling in de SGGZ.In het eerste geval zal Mw. K. Bemelmans-Huijgen, gezondheidszorgpsycholoog, BIG registratienummer:19061683825, de regiebehandelaar zijn en contact opnemen met de betreffende patiënt dan wel zelf gecontacteerd worden door de patiënt in kwestie.In geval de huisarts vermoedt dat er sprake is van meer complexe problematiek die al langer bestaat dan wordt naar mij verwezen voor individuele psychotherapie (binnen de SGGZ). Vanaf het begin ben ik dan de regiebehandelaar en verloopt alle communicatie via mij. Dit betekent dat ik zowel de intakeprocedure als daarna de (CGT) behandeling doe.Bij alle aanmeldingen wordt gebruik gemaakt van een screeningsinstrument dat werd ontwikkeld ten behoeve van triagediagnostiek, zorgindicering en behandelplanning. De uitnodiging om door middel van het inloggen op een beveiligde website, via de internetapplicatie van Embloom, vragenlijsten in te vullen, ontvangen de patiënten per mail van de hiervoor ingeschakelde psycholoog in kwestie.Deze vragenlijsten kunnen bijvoorbeeld zicht geven op klachten, op gedrag, op emotioneel welbevinden, maar ook op copingstijl en persoonlijkheid. Daarna (na de voorlopige uitslagen van deze e-diagnostiek) zal één van beide hulpverleners contact met de patiënt opnemen om een afspraak voor een intakegesprek in te plannen (voor de vervolgprocedure zie het bovenstaande). In het kader van het meten van de effectiviteit van de behandeling (Routine Outcome Monitoring) worden aan het begin, eventueel tussentijds en na afloop van de behandeling vragenlijsten aan de patiënt aangeboden ter invulling.E.e.a.. is voor de patiënten te lezen op de website: http://www.kortink.net/opleiding-werkwijze/intake-indicatiestelling

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De zorgvraag wordt getypeerd met behulp van de HONOS+ vragenlijst. De voortgang van de behandeling wordt gemonitord door het afnemen van een daarvoor geschikte vragenlijst. Dit betreft in de meeste gevallen de vragenlijst Symptom Questionnaire-48 (SQ-48), die ten minste aan het begin en aan het einde van de behandeling en dikwijls ook tussendoor wordt afgenomen. De resultaten worden met de patiënt besproken.Daarnaast vinden er evaluatiemomenten plaats (die op een vaste plek in het digitale EPD worden bijgehouden). De (gedeeltelijke) realisatie van de beoogde behandeldoelen zijn hierbij onder andere een leidraad.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

De voortgang in de therapie wordt gemiddeld elke 3 maanden geëvalueerd. De patiënt vult hiertoe het gekozen ROM meetinstrument in en/of er wordt tijdens de therapiesessie geëvalueerd in hoeverre de behandeling nog effectief is met het oog op de problematiek en de klachten van de betrokkene dan wel nog aansluit bij de verwachtingen en behoeftes van de patiënt in kwestie.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Ik meet cliënttevredenheid door middel van een vragenlijst; de CQi-GGZ-VZ-AMB. De patiënt wordt gevraagd om deze lijst voor het laatste afrondende therapiegesprek (dus aan het einde van de behandeling) in te vullen zodat ik de uitslag in de laatste therapiesessie kan bespreken. Er bestaat ook de mogelijkheid om aan te geven dat de patiënt het liever anoniem in wil vullen, waarmee het bespreken dan ook niet aan de orde is.Natuurlijk is het face to face bespreken van het gehele therapieproces net zo belangrijk. Hiertoe neem ik dan ook alle tijd in de laatste sessie. Ik vind dat het verbeteren van de geboden kwaliteit van zorg hierdoor mogelijk wordt.Daarnaast vraag ik regelmatig om beoordelingen op Zorgkaart Nederland; een website van Patiëntenfederatie Nederland, achter te laten.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Tijdens het eerste telefonische contact waarin de patiënt zich aanmeldt wordt verwezen naar de praktijkwebsite (www.kortink.net) zodat men zich alvast op mijn werkwijze en op de praktische praktijkzaken kan oriënteren. In het eerste gesprek (het intakegesprek) wordt ingaan op de eventuele vragen die de patiënt hierover heeft. Een aantal documenten wordt vervolgens ter ondertekening aangeboden. Het betreft ten eerste een Akkoordverklaring voor cliënten van Praktijk Anneke Kortink, waarin wordt verwezen naar de Betalingsvoorwaarden, het Privacy-beleid en de Klachtenregeling van Praktijk Anneke Kortink die integraal deel uitmaken van de Algemene voorwaarden. Daarnaast wordt gevraagd gevraagd een Behandelingsovereenkomst te ondertekenen (vanwege De algemene Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst die vereist dat de patiënt nadrukkelijk instemt met behandeling) en wordt gevraagd een verklaring te ondertekenen betreffende het vertrekken van gegevens aan de verwijzer (indien de patiënt daarmee instemt.De intakefase wordt afgesloten met een advies gesprek. De patiënt wordt geïnformeerd over de gestelde diagnose (die wordt vastgesteld en vastgelegd volgens de DSM-5 classificatiecriteria) en er wordt uitgelegd hoe de klachten in het licht van deze diagnose te verklaren zijn. Ook wordt bepaald of er wel of geen behandeling zal volgen of dat een verwijzing naar derden plaats dient te vinden. Wanneer men instemt met de behandeling wordt een individueel behandelplan gemaakt, waarin de behandeldoelen zo duidelijk, concreet en haalbaar mogelijk worden beschreven. Dit behandelplan wordt aan de patiënt voorgelezen en de behandeldoelstellingen worden tussentijds geëvalueerd. Het kan gedurende de behandeling worden aangevuld of gewijzigd.De gegevens die afkomstig zijn uit de vragenlijst die meerdere malen wordt afgenomen in het kader van Routine Outcome Monitoring (ROM) zijn hierbij een leidraad. De ROM uitslagen worden aan de patiënt medegedeeld, waarna evaluatiemomenten plaats vinden.Indien de patiënt hierom vraagt is het mogelijk om zijn of haar naasten bij de therapie te betrekken. Hiervan hoeft geen aankondiging van te voren plaats te vinden, alhoewel ik dit wel op prijs stel gelet op het tijdsaspect (systeemgesprekken nemen in de regel meer tijd in beslag dan individuele gesprekken).Indien het voor mijn beeldvorming of met het oog op andere zaken noodzakelijk is om de naasten van de patiënt bij de therapie te betrekken, dan vraag ik hiervoor vanzelfsprekend toestemming aan de patiënt alvorens de betrokkene (door de patiënt zelf en in een enkele maal door mijzelf) zal worden uitgenodigd om bij een therapiesessie aanwezig te zijn.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
AD kortink-bosman
klinisch psycholoog
Vrouw
K bemelmans-huijgen
gz-psycholoog
Vrouw