Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Therapie zien wij als een persoonlijke ontmoeting. We werken daarbij persoons- en emotie- gericht. Bewustwording, acceptatie, regulatie en het begrijpen van emoties staan in onze therapie centraal. Het doel daarbij is om gevoel weer als een ‘kompas’ in het leven te gaan gebruiken. Afhankelijk van de psychische moeilijkheden, maken wij gebruik van verschillende evidence based therapievormen: cliënt- en persoonsgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schema-therapie, EMDR, emotion focused therapy en partnerrelatietherapie.Therapie vind zowel face tot face als met behulp video bellen plaats en wordt zo nodig ondersteunt met e-health programma's. Cliënten populatie bestaat uit volwassenen met psychische klachten die geïndiceerd zij voor ambulante individuele psychotherapie. Dat betreft psychische moeilijkheden waarbij de klachten van dien aard zijn dat er geen dag behandeling of opname nodig is.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

Nadat u zich heeft aangemeld zal u door mij persoonlijk uitgenodigd worden voor één of meer kennismakingsgesprekken (intakegesprekken). Daarin zal ik met u nagaan of uw hulpvraag aansluit bij het hulpaanbod en of er een goede “match” is tussen de cliënt en de therapeut. Vervolgens zal op basis van deze intakegesprekken in gezamenlijk overleg een diagnose, een behandelingsplan en behandeldoelen worden opgesteld.De behandeling zal met algemene klachtenlijsten en ROM-metingen ( routine outcome measurement ) gevolgd worden. Dat houdt in dat de voortgang van de therapie en de klachten van de cliënt vooraf, tijdens en bij afsluiting van de behandeling gemeten zal worden door het invullen van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.De gesprekssessies worden meestal wekelijks of twee wekelijks, afhankelijk van de problematiek, gehouden. De duur kan variëren van enkele maanden tot een jaar.De voortgang van de therapie zal in gezamenlijk overleg om de zoveel tijd geëvalueerd worden. Dit om na te gaan of de doelen gehaald zijn en of er eventueel een nieuw behandelplan voor de komende tijd opgesteld moet worden.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De behandeling zal met algemene klachtenlijsten en of ROM-metingen ( routine outcome measurement ) gevolgd worden. Dat houdt in dat de voortgang van de therapie en de klachten van de cliënt vooraf, tijdens en bij afsluiting van de behandeling gemeten zal worden door het invullen van wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten.In geval van ROM-metingen wordt u verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-zorgaanbieders en eventueel wetenschappelijk onderzoek.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: bij de basis-ggz eens per drie maanden. Bij de Specialistische GGZ minimaal eens per jaar

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Tijdens de behandeling met behulp van de Wav 12 ( werkalliantie vragenlijst) en de Change Q vragenlijsten. Deze worden om de zoveel sessies afgeomen als onderdeel van de Rom metingenBij het afronden van de therapie als vast onderdeel van het afsluitende gesprek wordt er gevalueerd of de clliënt tevreden is over de therapie. Dit wordt vervolgens gemeld in de eindbrief naar de huisarts.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Communicatie met mij kan via de email, sms, whats app of telefoon, maar bij voorkeur in een persoonlijk gesprek. Tevens kan altijd een naaste meegenomen worden naar de therapie mocht de cliënt daar behoefte aan hebben.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
JF posthumus
gz-psycholoog, psychotherapeut
Man
LC verhoeven
gz-psycholoog
Vrouw
MJ VAN DE pol
Onbekend
Onbekend