Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht: ontwikkelingsstoornissen,angst- en stemmingsstoornissen, bipolaire- en verwante stoornissen, obsessief-compulsieve - enverwante stoornissen, trauma en stressbron gerelateerde stoornissen, gedragsstoornissen,gebrekkige impulsbeheersing en emotieregulatie problemen.Na een intake volgt er meestal diagnostisch onderzoek. Na de eventuele diagnose wordt een behandelvoorstel gedaan. Behandeling kan onder meer bestaan uit psychofarmaca, CGT, systeembehandeling, ACT, EMDR, ondersteunende gesprekken, groepsbehandeling ect. Zo nodig wordt ook de omgeving betrokken, zoals school.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

Een aanmelding van een cliënt is compleet wanneer er een verwijsbrief van de huisarts bijgevoegd ofnagezonden is. De aanmelding komt binnen bij het secretariaat. De aanmelding wordt inhoudelijkgescreend, waarbij wordt bekeken of HK Zorg de passende zorgaanbieder is voor de hulpvraag en zoja, welke hulp nodig zou kunnen zijn. Indien nodig wordt aanvullende informatie opgevraagd. Naaraanleiding van de screening krijgt de cliënt telefonisch of per e-mail bericht dat de aanmelding isontvangen. Tevens wordt de cliënt verzocht het aanmeld/toestemmingsformulier in te vullen en deze getekend te retourneren. Zodra deze gegevens binnen zijn wordt het intakegesprek gepland. Decliënt ontvangt telefonisch of per e-mail een uitnodiging voor het e-mail gesprek van hetsecretariaat. Ter voorbereiding op het intakegesprek wordt de client (en eventueel ouders) gevraagd een ROM-vragenlijst (CBCL, ABCL, YSR, ASR) in te vullen. Deze vragenlijst ontvangt decliënt digitaal.Het intakegesprek vindt plaats met de cliënt en ouders en twee behandelaren vanuit HK Zorg.Afhankelijk van de problematiek heeft de cliënt een gesprek met een psychiater, pedagoog ofpsycholoog. Het intakegesprek is bedoeld om het klachtenpatroon, de ernst, de complexiteit, derisico’s en het beloop van de klachten te verhelderen. Op basis van deze informatie worden debehandelopties in relatie tot de hulpvraag in kaart gebracht. Naar aanleiding van de intake volgt eenMDO over de bevindingen, hypothesen en vervolgstappen. Na deintake zijn een aantal opties mogelijk: doorverwijzing, diagnostiek en/of behandeling. De bevindingen vanuit de intake worden met de client besproken en in samenspraak wordt bekeken welk traject wordt ingezet. De uitkomsten van deze bevinden worden verwerkt in een behandelplan, deze wordt door de client ondertekent en er volgt een terugkoppeling naar de huisarts. De duur van de behandeling is afhankelijk van de gestelde diagnose, de zorgvraagzwaarte, het doorde cliënt gestelde doel en het verandervermogen van de cliënt en diens sociaal netwerk. De voortgang van een behandeltraject wordt geëvalueerd aan de hand van het volgende structuur:- Drie maanden na het behandeladvies volgt de eerste evaluatie.- Zes maanden na evaluatie 1 volgt de tweede evaluatie.- Dit wordt herhaald tot de eindevaluatie, waarna afgesloten zal worden. Wanneer de gestelde doelen zijn behaald, de situatie voldoende stabiel is of de behandelmogelijkheden van HK Zorg onvoldoende aansluiten bij de behoefte van de cliënt, kan de behandeling worden afgerond. Afhankelijk van het advies vanuit het intakegesprek worden de vervolgafspraken ingepland. De regiebehandelaar is aanspreekpunt wanneer de cliënt tussentijds vragen of klachten heeft over het verloop van het proces.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

HK Zorg laat de zorgmonitoring samen gaan met de ontwikkeling en de voortgang van de behandelpaden. Er vindt een voor- en nameting (CBCL, ABCL, TRF, YSR) plaats.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

De voortgang van een behandeltraject wordt geëvalueerd aan de hand van het volgende structuur:- Drie maanden na het behandeladvies volgt de eerste evaluatie.- Zes maanden na evaluatie 1 volgt de tweede evaluatie.- Dit wordt herhaald tot de eindevaluatie, waarna afgesloten zal worden. Ouder(s) en/of verzorger(s) worden voor de evaluaties uitgenodigd gedurende de intakefase en behandeling en frequenter indien nodig.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

De tevredenheid van cliënten wordt gemeten middels de GGZ thermometer bij het einde van de behandeling en periodiek via wachtkamergesprekken. De uitkomsten worden periodiek in kwaliteitsmetingen en kwaliteitsverbeteringen meegenomen en verwerkt in het jaarverslag maatschappelijke verantwoording.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Gedurende het traject wordt cliënt op de hoogte gehouden van de behandeling. Wanneer een cliënt in het mdo is besproken wordt de cliënt de daarop volgende behandelsessie op de hoogte gebracht van de uitkomst van het mdo. Mochten er wijziging zijn gedurende het behandeltraject wordt de cliënt hierbij betrokken en tijdig geïnformeerd.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
V nijland
gz-psycholoog
Man
NA dupree
Onbekend
Onbekend
R graveland
psychiater
Man