Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Derks & Douven is een vrijgevestigde psychotherapie- en coachingspraktijk voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Je kunt bij ons terecht voor basis en specialistische GGZ behandeling. Het doel is een structurele verandering in de persoonlijkheid tot stand te brengen, waardoor de kans kleiner wordt dat je klachten weer terugkeren. Daarnaast bieden wij uitgebreide diagnostiek op het gebied van persoonlijkheid, intelligentie alsook neuropsychologisch functioneren (bijvoorbeeld AD(H)D onderzoek en autisme onderzoek). Onder psychologische zorg en coaching vallen onder andere relatie- en gezinstherapie, stoppen met roken coaching, inter- en supervisie.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

Aan het begin van de behandeling onderzoeken we waar je voor komt. In het intakegesprek proberen wij samen met jou een beeld te krijgen van jouw leven, omstandigheden en reden van aanmelding. Wanneer sprake is van een diagnose of diagnosen, zullen wij dat met jou bespreken en hier uitleg over geven. De duur van een intakegesprek is 1,5 uur en staat gelijk aan 2 behandelsessies. Naast het intakegesprek zullen wij je ook een aantal gerichte (digitale) vragenlijsten voorleggen om een goed beeld te krijgen van de klachten. De uitkomsten hiervan worden altijd met jou besproken.We zullen de mogelijkheden voor behandeling op een rij zetten en een inschatting maken van de tijd en inspanning die de behandeling van je gaat vragen (het behandelplan). Op basis daarvan kun je beslissen of je de behandeling wilt starten en zo ja, welke behandeling het beste bij jou past.Behandeling op maatDe behandeling zal samen met jou worden ingevuld. Dat is maatwerk, waarbij wij werken volgens de landelijke richtlijnen voor behandeling. Ook een partner of andere familieleden kunnen hierin betrokken worden, maar alleen als je dit zelf ook wilt. Het is belangrijk dat jouw behandeling die ingrediënten in zich heeft, die hun effect in de praktijk bewezen hebben. De behandeling moet goed aansluiten bij hetgeen waar jij voor komt. Daarbij gaat het niet alleen over klachten verminderen. We vinden het ook belangrijk dat je het vertrouwen in jezelf en de toekomst weer terugvindt.Wij verwijzen de cliënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien onze praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: Wekelijks, of in ieder geval maandelijks is er aandacht voor het behandelverloop en drie maandelijks is er een behandelplanevaluatie en een ROM-meting (vragenlijsten).

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord: Wekelijks, of in ieder geval maandelijks is er aandacht voor het behandelverloop en drie maandelijks is er een behandelplanevaluatie en een ROM-meting (vragenlijsten).

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Ik meet de tevredenheid van mijn cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe): middels gesprekken over cliënttevredenheid, na afronding behandeling wordt er uitgebreid stilgestaan bij de tevredenheid en cliënten worden gewezen op de mogelijkheid tot invullen van www.zorgkaartnederland.nl

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Ik draag zorg voor goede communicatie met de cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt: Bij aanvang van de behandeling wordt er een behandelplan opgesteld, bij voorkeur met het systeem, mits cliënt hiervoor toestemming geeft. Cliënt krijgt een schriftelijk afschrift van dit behandelplan. Cliënten en hun systeem zijn belangrijk in onze behandeling. Wekelijks, of in ieder geval maandelijks is er aandacht voor het behandelverloop en drie maandelijks is er een behandelplanevaluatie en een ROM-meting (vragenlijsten).

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
A douven
klinisch psycholoog
Vrouw