Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de instelling (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

GGz Centraal biedt specialistische hulp aan mensen met psychische problemen in alle fasen van hun leven. Wij bieden diagnostiek, behandeling, begeleiding en preventieve activiteiten aan mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problematiek en hun naasten. Wij mogen verplichte zorg geven en hebben een Wvggz-aanmerking. Ons streven is de zorg zo dicht mogelijk bij onze cliënten aan te bieden in samenwerking met het netwerk van de cliënt. Voor ons complete zorgaanbod: https://www.ggzcentraal.nl/clienten/wat-heb-ik/ Naast direct cliëntgericht aanbod verzorgen wij ook consultatie aan samenwerkingspartners en verwijzers. En we werken intensief met hen samen om te voorkomen dat mensen met psychische problemen tussen wal en schip vallen. Op het gebied van E-Health werken we met Karify als cliëntportaal en het volledige online specialistische zorgprogramma GGZ hulp online.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Kun je terecht voor hoogspecialistische behandelingen (3e lijns ggz)?

Nee, dit soort behandelingen bieden wij niet.

Welke andere speciale behandelingen zijn er?

  • Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), namelijk:

    Psychiatrie en verslaving

  • Overig, namelijk:

    Autisme expertisecentrum Emerhese Fornhese Kinder en Jeugdpsychiatrie Trauma stuurgroep Jeugd Bovenregionale behandeling Eetstoornissen Centrum voor Psychotherapie Palliatieve zorg Ziekenhuispsychiatrie Centrum voor ouderenpsychiatrie Elektroconvulsietherapie (ECT) Repetitieve Transcraniële Magnetische Stimulatie (rTMS) Vroege Interventie Psychose (VIP) Ultra High Risk (UHR)

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding?

Voordat een cliënt zich kan aanmelden, is een verwijsbrief nodig van een huisarts of medisch specialist. Ook de regiebehandelaar kan een cliënt doorverwijzen in de GGZ als diegene daar melding van doet bij de huisarts. De verwijzer moet de verwijsbrief liefst via Zorgdomein en anders via de post of (beveiligde) e-mail versturen. Zodra de verwijsbrief binnen is maken we een cliëntdossier aan waarbij we een aantal gegevens vastleggen en controleren (NAW, BSN en verzekering). Wij controleren ook of de verwijsbrief compleet is en voldoet aan de eisen. Als er nog gegevens ontbreken of niet voldoen aan de eisen dan gaat er een bericht terug naar de verwijzer of nemen we contact op. Zodra de gegevens compleet zijn weegt een behandelaar af of de zorgvraag past bij ons aanbod. Als dit niet zo is, neemt de behandelaar contact op met de verwijzer. De behandelaar licht de afweging toe met advies voor een passendere plek om naar te verwijzen. Dit bevestigen we schriftelijk naar de verwijzer in een afwijsbrief met de reden van afwijzing. Past de zorgvraag wel bij ons aanbod? Dan krijgt de cliënt een schriftelijke bevestiging van zijn/haar aanmelding, een uitnodiging, een vragenlijst, toestemmingsformulieren om in te vullen en uitleg over het cliëntenportaal ‘Karify’.We plannen een intakegesprek voor de cliënt en zijn naasten, met een (regie)behandelaar van het team dat past bij de zorgvraag. De cliënt ontvangt een afspraakbrief met tijdstip en locatie. De huisarts van de cliënt ontvangt een kopie van deze brief als de client daar toestemming voor heeft gegeven. De cliënt ontvangt 24 uur voor de afspraak een herinnering per sms.

Hoe verlopen intake en diagnose?

In het intakegesprek brengen we samen met de cliënt en de naasten de problemen in kaart. En we bespreken de hulpvraag. De intaker doet een voorstel welke (standaard) onderzoeken we moeten doen om een diagnose te kunnen stellen. Ook bespreken we de vragenlijst die de cliënt heeft ingevuld. Is de cliënt akkoord met de voorgestelde onderzoeken? Dan plannen we de onderzoeken in. De intaker maakt een verslag dat we vastleggen in het dossier van de cliënt. De regiebehandelaar in de indicerende rol analyseert het probleem, op basis van professionele kennis en ervaring, samen met de cliënt en andere betrokken zorgverleners. Bij de intake/probleemanalyse legt de indicerend regiebehandelaar vast wie verantwoordelijk, en daarmee aanspreekpunt is voor de cliënt en zijn naasten in de periode van intake tot start van de behandeling.De regiebehandelaar maakt een probleemanalyse, stelt op basis van het intakeverslag en de onderzoeken een (voorlopige) diagnose en legt een passende classificatie uit de DSM-5 vast in het cliëntdossier. Alle verzamelde informatie bespreken we in bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg (MDO) waar (indien nodig) een psychiater of klinisch psycholoog bij aanwezig is. We bespreken of wij een passend behandelaanbod hebben bij de hulpvraag, diagnose, wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. We stellen een behandelvoorstel op. De regiebehandelaar in de indicerende rol voert een adviesgesprek met de cliënt en/of zijn naasten waarbij we de diagnose en het behandelvoorstel toelichten en informatie in begrijpelijke taal geven over de kansen, risico's en mogelijke uitkomsten van een behandeling.Als de cliënt akkoord gaat met het behandelvoorstel stellen we samen met de cliënt en zijn naasten een behandelplan op. Daarin beschrijven we de behandeldoelen, hoe we deze bereiken en plannen we de behandeling in. Gaat de cliënt niet akkoord? Dan kan een behandelaar opnieuw in gesprek gaan om met elkaar tot een overeenstemming te komen. Als de cliënt alsnog niet akkoord gaat met het behandelvoorstel, dan verwijzen we de cliënt door of terug met een passend advies.Bij kinderen tussen de 0-12 jaar vindt het adviesgesprek plaats met wettelijke vertegenwoordigers. Zij moeten akkoord gaan met het behandeladvies. Tussen 12-16 jaar is toestemming van de cliënt en diens wettelijke vertegenwoordigers vereist. Vanaf 16 jaar is toestemming van de jongere vereist. Informed consent kunnen we alleen bereiken als de regiebehandelaar ervoor zorgt de cliënt (en zo nodig de wettelijke vertegenwoordigers) in zo begrijpelijk mogelijke taal te informeren over de diagnose en het behandeladvies, kansen, risico's en mogelijke uitkomsten van een behandeling. Dit geldt voor alle leeftijden. De huisarts informeren we per brief over de uitkomsten van de intake en de vervolgstappen. Dit kan alleen als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.

Behandelproces

Hoe wordt het behandelplan opgesteld?

Zodra de cliënt akkoord is met het behandelvoorstel, plannen we een eerste behandelafspraak in bij de behandelaar. Omdat we het belangrijk vinden naasten te betrekken nodigen we, in overleg met de cliënt, ook familieleden/steunsysteem uit. In de voorbereiding op het behandelplan wordt de cliënt en zijn naasten een (digitale) opdracht aangeboden waarin zij aan kunnen geven wie er betrokken moeten worden bij het opstellen van het behandelplan. De behandelaar plant daarna met cliënt vervolgafspraken. De regiebehandelaar in de coördinerende rol zorgt tijdens de behandelfase voor goede afstemming en coördinatie van het zorgaanbod en de samenwerking tussen de betrokken zorgverleners uit verschillende disciplines.In het behandelplan staan de doelen beschreven, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Tevens beschrijven we hoe we deze doelen bereiken. Van de behandelcontacten maken we aantekeningen in het dossier. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor juiste en tijdige registratie in het dossier. Alle betrokken behandelaren dragen bij aan goede dossiervorming en overdracht van informatie. Het behandelplan is en blijft beschikbaar voor de cliënt. De rechten en mogelijkheden voor inzage in het dossier, voor de cliënt en eventuele derden, zijn vastgelegd in een protocol patiëntendossier.

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

Bij de start van de behandeling spreken we een evaluatiemoment af en leggen dit vast in het behandelplan. We evalueren periodiek het behandelplan en de daarin beschreven behandeldoelen, met een minimum van één keer per jaar. Jaarlijks is bij deze evaluatie ook een psychiater of klinisch (neuro) psycholoog aanwezig. Eventuele voorgestelde wijzigingen bespreken we. De bevindingen leggen we vast in een evaluatieformulier.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

De regiebehandelaar evalueert samen met de cliënt en zijn naasten de kwaliteit van de geleverde zorg en voortgang van de behandeldoelen. Ook hierbij kan gebruik worden gemaakt van (digitale) opdrachten voor de cliënt en zijn naasten om de evaluatie voor te bereiden. In de evaluatie nemen we ook de resultaten mee uit afgenomen vragenlijsten. Als er wijzigingen nodig zijn in het behandelplan stemmen we deze met de samen met de cliënt en naasten af en leggen deze vast in het behandelplan. Als de behandeling aanslaat, dan zetten we deze onveranderd voort. Slaat de behandeling niet aan? Dan zetten we - na het evalueren en het aanpassen van de behandelmethode - de gewijzigde behandeling in principe voort Het kan zijn dat we van behandelteam of regiebehandelaar wisselen in overleg met de cliënt. Ook kunnen we aanvullende diagnostiek doen. Soms kiezen we voor een overdracht naar een andere instelling of vervolgzorg.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

GGz Centraal hecht veel waarde aan directe feedback van de cliënt. We maken gebruik van verschillende instrumenten.Minimaal 1 keer per jaar vragen we cliënten een vragenlijst in te vullen over cliënttevredenheid (de CQi klinisch of ambulant). De cliënt kan deze vragenlijst online invullen en toestemming geven voor het delen van de gegevens met de behandelaar, of deze lijst anoniem invullen. De resultaten van niet-anonieme vragenlijsten bespreken we met de cliënt. Verder hebben we een online cliëntenpanel, deze bestaat uit (oud-)cliënten van GGz Centraal die regelmatig bevraagd worden over hun ervaringen met de zorg en waar ook nieuwe initiatieven van GGz Centraal getoetst kunnen worden. Het cliëntenpanel wordt beheerd door de centrale cliëntenraad. Vanuit de cliëntenraad wordt ook jaarlijks een verdiepend onderzoek georganiseerd die de kwaliteit van zorg vanuit cliëntenperspectief toetst. Dit onderzoek vindt plaats bij cliënten en teams.Daarnaast kunnen ook nog spiegelgesprekken worden ingezet om cliëntwaardering te meten. Een spiegelgesprek is een gesprek met cliënten en/of hun naasten over diverse kwaliteitsonderwerpen, in het bijzijn van (een deel van) het behandelteam.

Na de behandeling

Hoe worden de resultaten en vervolg besproken?

Zodra de cliënt akkoord is met het behandelvoorstel, plannen we een eerste behandelafspraak in bij de behandelaar. Omdat we het belangrijk vinden naasten te betrekken nodigen we, in overleg met de cliënt, ook familieleden/steunsysteem uit. In de voorbereiding op het behandelplan wordt de cliënt en zijn naasten een (digitale) opdracht aangeboden waarin zij aan kunnen geven wie er betrokken moeten worden bij het opstellen van het behandelplan. De behandelaar plant daarna met cliënt vervolgafspraken. De regiebehandelaar in de coördinerende rol zorgt tijdens de behandelfase voor goede afstemming en coördinatie van het zorgaanbod en de samenwerking tussen de betrokken zorgverleners uit verschillende disciplines.In het behandelplan staan de doelen beschreven, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. Tevens beschrijven we hoe we deze doelen bereiken. Van de behandelcontacten maken we aantekeningen in het dossier. De regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor juiste en tijdige registratie in het dossier. Alle betrokken behandelaren dragen bij aan goede dossiervorming en overdracht van informatie. Het behandelplan is en blijft beschikbaar voor de cliënt. De rechten en mogelijkheden voor inzage in het dossier, voor de cliënt en eventuele derden, zijn vastgelegd in een protocol patiëntendossier.

In geval van terugval of crisis?

Bij de start van de behandeling spreken we een evaluatiemoment af en leggen dit vast in het behandelplan. We evalueren periodiek het behandelplan en de daarin beschreven behandeldoelen, met een minimum van één keer per jaar. Jaarlijks is bij deze evaluatie ook een psychiater of klinisch (neuro) psycholoog aanwezig. Eventuele voorgestelde wijzigingen bespreken we. De bevindingen leggen we vast in een evaluatieformulier.

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
JB sanders
klinisch geriater
Man
ML VAN DER linde
verpleegkundig specialist ggz
Vrouw
ME wispelweij
gz-psycholoog
Vrouw
ME nabers
gz-psycholoog
Vrouw
H ozer
gz-psycholoog
Man
JWG meissner
psychiater
Man
KJ nederveen
verpleegkundig specialist ggz
Vrouw
SA bringmann
psychiater
Vrouw
B wertheim-van schaik
klinisch psycholoog
Vrouw
EA leyds
gz-psycholoog
Vrouw