Cliëntervaringen

Scores

(Gebaseerd op 221 ervaringen)
9,0/10
9,8/10
9,6/10
9,4/10
9,0/10

De gang van zaken in de instelling (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

De hulpverlening van de Parnassia Groep bij psychische problematiek is breed en wordt geboden aan jeugdigen, volwassenen en ouderen. Het aanbod bestaat uit het hele zorgspectrum:Preventie en voorlichting; Vroeg detectie en –diagnostiek; Kortdurende generalistische behandeling; Specialistische multidisciplinaire behandeling; Crisisinterventie en acute zorg; (Crisis) opname en langdurig intensieve klinische behandeling; Verplichte zorg; Psychiatrische verpleeghuiszorg; Activiteiten gericht op maatschappelijke (re-)integratie; Bemoeizorg; Ondersteuning van mantelzorgers, familie en andere direct betrokkenen; Consultatie aan derden binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg.De locatie waar de zorg gegeven wordt, is zoveel mogelijk afgestemd op de zorgvraag van de cliënt: op onze locaties, bij de cliënt, bij andere hulpverleners, via beeld of app.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Kun je terecht voor hoogspecialistische behandelingen (3e lijns ggz)?

Nee, dit soort behandelingen bieden wij niet.

Welke andere speciale behandelingen zijn er?

  • Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), namelijk:

    Verslaving en EPA
    Verslaving en justitiële problematiek

  • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

  • Overig, namelijk:

    • Electroconvulsie therapie; • Psycho-medische unit verbonden aan ziekenhuis; • Afdeling voor niet-aangeboren hersenletsel; • Psychiatrisch verpleeghuis.• Behandeling van cliënten met (een vermoeden van) dementie en ernstige gedragsproblemen.• Centrum intensieve behandeling; • Psychodiagnostisch centrum; • Hoog specialistische zorg voor de 18- groep (Landelijk Transitie Arrangement); • Maatschappelijke re-integratie.

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding?

In de aanmeldingsfase vindt de administratieve verwerking van de verwijzing plaats en wordt nagegaan of er sprake is van een juiste verwijzing. De aanmelding kan alleen plaatsvinden door een erkende verwijzer en dat kan op verschillende manieren plaatsvinden: • De cliënt meldt zich telefonisch aan of met behulp van een online aanmeldformulier; • De verwijzer meldt de cliënt aan bij het Verwijzerspunt van Parnassia Groep; • Een wijkteam van de gemeente verwijst een cliënt naar Parnassia Groep; • De verwijzer meldt de cliënt zelf direct bij een team aan• De verwijzer verwijst via Zorgdomein.In de eerste drie gevallen controleert een teamondersteuner of de zorgadministratie (bij 1nP) of de aanmelding voldoet aan de formele eisen die hieraan gesteld worden, zoals de aanwezigheid van Burgerservicenummer, verzekeringsbewijs, identiteitsbewijs en verwijsbrief. Een zorgverlener stelt vast of de verwijzing naar het betreffende onderdeel van Parnassia Groep juist is gezien de problematiek van de cliënt. Indien de aanmelding niet aan deze criteria voldoet, neemt de teamondersteuner of een zorgverlener van het team contact op met de cliënt. Hij informeert de cliënt hoe aan de criteria is te voldoen en biedt hem zover mogelijk ondersteuning. Indien er sprake is van een onjuiste verwijzing, treedt Parnassia Groep in overleg met de verwijzer zo mogelijk met advies voor een meer passend behandelaanbod of verwijst terug naar de verwijzer. Indien de aanmelding aan de formele eisen voldoet, wordt voor de cliënt een afspraak voor een intakegesprek gepland. De cliënt kan bij aanmelding zijn voorkeuren kenbaar maken wat betreft de behandelaar. Indien de cliënt niet van zijn voorkeur af wil wijken en dit een langere wachttijd tot gevolg heeft, wordt de cliënt geïnformeerd over de consequentie van deze keuze. De cliënt kan zich op de websites van de zorgbedrijven informeren over de organisatie. O.a. informatie over het kwaliteitsstatuut, de kosten/tarieven van de zorg, klachten, e.d. zijn daar te vinden. Om een goede toewijzing van de cliënt aan de zorg te borgen, kan een verwijzer en zo nodig de cliënt uitgenodigd worden een online-vragenlijst in te vullen. Ook een telefonische screening kan aan het eerste intakecontact voorafgaan. Een professional gaat daarin met de cliënt na welk behandelprogramma het beste aansluit bij problematiek en hulpvraag. In geval van telefonische screening tijdens de aanmeldfase zorgt Parnassia Groep vanaf het moment dat de klachten worden uitgevraagd voor een zorgvuldige toeleiding van de cliënt. Die verantwoordelijkheid wordt gedragen door een daartoe aangewezen zorgverlener. Een regiebehandelaar wordt toegewezen vanaf het eerste intakecontact.

Hoe verlopen intake en diagnose?

In het behandelproces zijn twee rollen te onderscheiden, de indicerend en de coördinerend behandelaar. De indicerend behandelaar doet de intake en stelt de diagnose. De coördinerend behandelaar is tijdens de behandeling degene die zorgt dat de behandeling volgens plan verloopt. Beide rollen kunnen ook door een persoon vervuld worden, als die behandelaar op beide gebieden bekwaam is. Binnen de PG wordt per cliënt/ afdeling beoordeeld wie de indicerend en wie de coördinerend behandelaar wordt.De intake heeft als doel om op basis van een gezamenlijke probleemdefinitie een behandelovereenkomst te sluiten tussen cliënt en Parnassia Groep en een behandelplan op te stellen. Bij aanvang van de intakefase wijst Parnassia Groep een regiebehandelaar toe, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de voorkeur van de cliënt. Indien de cliënt niet instemt met de keuze van de regiebehandelaar of medebehandelaar, gaat de regiebehandelaar na wat zijn bezwaren en wensen zijn en biedt een alternatief waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de keuze van de cliënt. De regiebehandelaar stelt vast wat de hulpvraag van de cliënt is en wat de behandeling moet zijn. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor de samenhang en volledigheid van onderzoek en diagnostiek. Intakegesprekken, onderzoek en diagnostiek kunnen door een medebehandelaar worden uitgevoerd, die de regiebehandelaar over zijn bevindingen informeert. De regiebehandelaar heeft evenwel in de intakefase direct contact (face to face, telefonisch, beeldbellen) met de cliënt. De cliënt kan ervoor kiezen zich te laten vergezellen door familie of andere direct betrokkenen en bij cliënten onder 18 jaar geldt in principe altijd dat een opvoeder/verzorger of betrokkene uit het netwerk aanwezig is. Hun aanwezigheid bij eventuele vervolggesprekken is onderwerp van bespreking met de regiebehandelaar. Onderzoek en diagnostiek maken deel uit van de intakefase, waarvoor de cliënt een tot meerdere face to face gesprekken heeft en eventueel vragenlijsten voorgelegd krijgt. Voor de zorgvraagtypering wordt binnen de PG-gebruik gemaakt van de Honos+. De zorgvraagtypering is een middel binnen het landelijke Zorgprestatiemodel om de (werkelijke) zorgbehoefte transparant te maken en het helpt een verband te leggen tussen de zorgvraag en de inzet van de zorg. De regiebehandelaar gaat in de intakefase met de cliënt na hoe deze zelf denkt over (het ontstaan van) zijn klachten, over steunende en belemmerende omgevingsfactoren en informeert naar zijn ervaringen met de gezondheidszorg en wensen ten aanzien de behandeling, etc. etc. Op basis van deze informatie formuleert de regiebehandelaar de diagnose. Het is de verantwoordelijkheid van de regiebehandelaar dat wordt nagevraagd of de cliënt: • in behandeling is bij andere onderdelen van Parnassia Groep of daarbuiten; • (Klein)kinderen/gezinsleden heeft waarvoor hij de zorg voor opvoeding en verzorging heeft; • (Klein)kinderen/gezinsleden heeft waarvan wordt belast door de psychische conditie van de cliënt, en of in dat kader ondersteunende interventies geïndiceerd zijn. De regiebehandelaar bespreekt verder met de cliënt: • De uitkomsten van eventuele (nadere) diagnostiek en ROM; • De staat van de gezondheid van de cliënt; • De herstelwensen van de cliënt; • De aard, inhoud en het doel van de voorgestelde behandeling; • De te verwachten effecten en de risico’s van de behandeling; • De handelwijze bij (dreigende) crisis; • De keuzemogelijkheden voor de cliënt; • De voor- en nadelen indien de cliënt niet instemt met een (voorgestelde) behandeling; • De informatieverstrekking aan de verwijzer en vraagt de cliënt expliciet toestemming hiervoor; • Het vastleggen van gegevens in het elektronisch cliëntdossier; • Het opvragen van een Actueel Medicatieoverzicht (AMO) bij de apotheek van de cliënt; • Het inzage-, correctie- en klachtrecht wat betreft behandelplan en cliëntdossier. Het laatste gesprek in de intakefase is een adviesgesprek over de behandelmogelijkheden. Hierin informeert de regiebehandelaar de cliënt verder over de behandelwachttijd. In het adviesgesprek wordt ook de hypothese, diagnose, DSM-classificatie en beleid (inclusief de acties die de client zelf doet om zijn herstel te bevorderen) en de gestelde doelen. Na verkregen instemming van de cliënt, stelt de regiebehandelaar het behandelplan vast. Uitzondering hierop is cliënten die zorg krijgen in een verplicht wettelijk kader. Het eindproduct van de intake is een behandelplan dat tot stand gekomen is op basis van het onderzoek en in overleg met de cliënt en indien mogelijk en gewenst met familie of andere direct betrokkenen. Het behandelplan is de schriftelijke weergave van de afspraken tussen regiebehandelaar en cliënt over aard, duur en doel van de behandeling. Hierin is aangegeven welke therapievorm en behandelprogramma aansluiten op de diagnose, het profiel van de cliënt, het ontwikkelingsstadium van de aandoening en de herstelwensen van de cliënt. De regiebehandelaar en de client streven ernaar om de wensen van de cliënt en de behandelinhoudelijke mogelijkheden zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. De gestelde doelen zijn concreet, (meetbaar,) realistisch, acceptabel en toetsbaar geformuleerd en sluiten aan bij de wensen, en mogelijkheden van de cliënt. Na instemming van de cliënt met het geformuleerde behandelplan stelt de regiebehandelaar na het adviesgesprek het behandelplan vast en draagt zorg voor het in gang zetten van de behandeling. De regiebehandelaar zorgt tijdens de behandeling voor goede afstemming en coördinatie van het zorgaanbod en samenwerking tussen de betrokken zorgverleners uit verschillende disciplines. Indien nodig wordt het behandelplan op meer gedetailleerd niveau uitgewerkt. Daarnaast evalueert hij regelmatig samen met de cliënt (en bij ingrijpende veranderingen ook in het multidisciplinaire overleg) de behandeling en begeleiding, stelt hij waar nodig het behandelplan bij of beëindigt hij het behandelplan. De regiebehandelaar is ook het centrale aanspreekpunt voor de cliënt. Als de cliënt en (regie)behandelaar niet tot overeenstemming komen over de inhoud van het behandelplan, dan overlegt de regiebehandelaar met de verwijzer om te bepalen of Parnassia Groep het juiste aanbod heeft voor de cliënt, of verwijst de cliënt terug naar de huisarts. Uitzondering hierop is als er sprake is van zorg die valt onder de Wvggz: een cliënt blijft dan in zorg ook als er geen overeenstemming is over de inhoud van het behandelplan. Komt de regiebehandelaar tot de conclusie dat de cliënt niet aangewezen is op de behandeling binnen de behandelsetting waar deze is aangemeld, dan verwijst hij de cliënt na overleg met de cliënt naar een passender behandelsetting.

Behandelproces

Hoe wordt het behandelplan opgesteld?

De intake fase resulteert in een behandelplan; streven is om de intake zo kort en efficiënt mogelijk vorm te geven zodat zo spoedig mogelijk een behandelplan met de cliënt opgesteld kan worden (bij klinische cliënten bij voorkeur binnen een week na opname). Als norm voor alle cliënten hanteert Parnassia Groep een maximale termijn van vier weken gerekend vanaf het eerste contact van de cliënt met een hulpverlener van Parnassia Groep. Het behandelplan maakt deel uit van het cliëntdossier Voor behandelingen in het kader van de Wvggz gelden de in deze wet vastgestelde termijnen.Het behandelplan is maximaal één jaar geldig. Overschrijdt de behandelduur die periode, dan dient een nieuw behandelplan te worden vastgesteld. Dit doet de regiebehandelaar tenzij er ingrijpende wijzigingen zijn in complexiteit van de situatie of de behandeling is vastgelopen: dan wordt de behandeling met andere disciplines besproken. Het behandelplan heeft een integraal karakter en is gericht op maximaal haalbaar herstel van de autonomie en veerkracht van de cliënt, met name op klachtreductie, sociaal functioneren, maatschappelijke participatie, zingeving en kwaliteit van leven. Een verpleegplan, begeleidingsplan (rehabilitatie) en/of crisissignaleringsplan kunnen deel uitmaken van het behandelplan. De regiebehandelaar verfijnt het behandelplan in samenspraak met de cliënt, rekening houdend met eventuele laaggeletterdheid en ander taligheid van de cliënt. Zo nodig maakt hij gebruik van een tolk uitgaande van de Kwaliteitsnorm Tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg. Betrokkenheid van de cliënt bij het opstellen en bespreken van het behandelplan is cruciaal. Bij voorkeur is de client aanwezig bij het MDO. Het is immers op de eerste plaats zíjn plan voor herstel. Betrokkenheid leidt tot verbondenheid met de behandeling, draagt bij aan de effectiviteit van de zorg en zet de cliënt in zijn kracht. Parnassia Groep streeft ernaar steeds meer cliënten actief te gaan betrekken bij het MDO. De regiebehandelaar formuleert het behandelplan in begrijpelijke taal en bij voorkeur in de Ik-vorm. Hij sluit daarbij aan bij het dagelijks leven en overtuigingen van de cliënt en houdt rekening met diens persoonlijke behoeften. In het behandelplan zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend, vastgelegd:• De hulpvraag van de cliënt, diagnose en gezamenlijke probleemstelling; • Eventuele risicotaxatie; • De hersteldoelen, liefst in de ik-vorm; • De wijze waarop de behandelaar en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken (behandelmethoden en activiteiten, frequentie, plaats, duur van de behandeling); • De mogelijkheden die cliënt zelf heeft, en inzet die van de client verwacht wordt; • De afspraken over de momenten waarop de behandeling wordt geëvalueerd; • De regiebehandelaar en regeling van zijn waarneming; • De wijze van afstemming tussen meerdere behandelaren; • De afspraken over het betrekken van familie en andere direct betrokkenen bij de behandeling; • De betrokkenheid van en eventuele afspraken met andere (zorg)instellingen; • Of er ondersteunende interventies ten bate van het welzijn van de kinderen van de cliënt geïndiceerd zijn. Het behandelplan is in een multidisciplinaire cliëntbespreking getoetst indien er sprake is van complexe problematiek dan wel bij suïcidaliteit.

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De regiebehandelaar zorgt ervoor dat periodiek aan de hand van het behandelplan de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling worden besproken met de cliënt, de betrokken medebehandelaren en naasten van de cliënt. De regiebehandelaar is zich bewust van diens bekwaamheid en bevoegdheid vanuit diens functie. Indien geïndiceerd wordt de behandeling overgedragen aan een andere functie, aansluitend op diens bekwaamheid en bevoegdheid. Voorafgaande aan de evaluatie van de behandeling ziet de regiebehandelaar erop toe dat de ROM- instrumenten worden afgenomen zodat deze uitkomsten meegenomen kunnen worden in de behandeling. Evaluatie van de medicamenteuze behandeling vindt plaats tijdens de farmacotherapeutische behandelcontacten en tijdens de bespreking van de voortgang van de behandeling.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

De regiebehandelaar zorgt ervoor dat periodiek aan de hand van het behandelplan de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling worden besproken met de cliënt, de betrokken medebehandelaren en naasten van de cliënt. De regiebehandelaar is zich bewust van diens bekwaamheid en bevoegdheid vanuit diens functie. Indien geïndiceerd wordt de behandeling overgedragen aan een andere functie, aansluitend op diens bekwaamheid en bevoegdheid. Voorafgaande aan de evaluatie van de behandeling ziet de regiebehandelaar erop toe dat de ROM- instrumenten worden afgenomen zodat deze uitkomsten meegenomen kunnen worden in de behandeling. Evaluatie van de medicamenteuze behandeling vindt plaats tijdens de farmacotherapeutische behandelcontacten en tijdens de bespreking van de voortgang van de behandeling.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

De tevredenheid wordt standaard gemeten bij poliklinische cliënten doordat de CQ-index onderdeel is van de ROM. Voor klinische en woonvoorzieningen geldt dat hier periodiek tevredenheidsmetingen worden uitgevoerd passend bij de doelgroep.

Na de behandeling

Hoe worden de resultaten en vervolg besproken?

De intake fase resulteert in een behandelplan; streven is om de intake zo kort en efficiënt mogelijk vorm te geven zodat zo spoedig mogelijk een behandelplan met de cliënt opgesteld kan worden (bij klinische cliënten bij voorkeur binnen een week na opname). Als norm voor alle cliënten hanteert Parnassia Groep een maximale termijn van vier weken gerekend vanaf het eerste contact van de cliënt met een hulpverlener van Parnassia Groep. Het behandelplan maakt deel uit van het cliëntdossier Voor behandelingen in het kader van de Wvggz gelden de in deze wet vastgestelde termijnen.Het behandelplan is maximaal één jaar geldig. Overschrijdt de behandelduur die periode, dan dient een nieuw behandelplan te worden vastgesteld. Dit doet de regiebehandelaar tenzij er ingrijpende wijzigingen zijn in complexiteit van de situatie of de behandeling is vastgelopen: dan wordt de behandeling met andere disciplines besproken. Het behandelplan heeft een integraal karakter en is gericht op maximaal haalbaar herstel van de autonomie en veerkracht van de cliënt, met name op klachtreductie, sociaal functioneren, maatschappelijke participatie, zingeving en kwaliteit van leven. Een verpleegplan, begeleidingsplan (rehabilitatie) en/of crisissignaleringsplan kunnen deel uitmaken van het behandelplan. De regiebehandelaar verfijnt het behandelplan in samenspraak met de cliënt, rekening houdend met eventuele laaggeletterdheid en ander taligheid van de cliënt. Zo nodig maakt hij gebruik van een tolk uitgaande van de Kwaliteitsnorm Tolkengebruik bij anderstaligen in de zorg. Betrokkenheid van de cliënt bij het opstellen en bespreken van het behandelplan is cruciaal. Bij voorkeur is de client aanwezig bij het MDO. Het is immers op de eerste plaats zíjn plan voor herstel. Betrokkenheid leidt tot verbondenheid met de behandeling, draagt bij aan de effectiviteit van de zorg en zet de cliënt in zijn kracht. Parnassia Groep streeft ernaar steeds meer cliënten actief te gaan betrekken bij het MDO. De regiebehandelaar formuleert het behandelplan in begrijpelijke taal en bij voorkeur in de Ik-vorm. Hij sluit daarbij aan bij het dagelijks leven en overtuigingen van de cliënt en houdt rekening met diens persoonlijke behoeften. In het behandelplan zijn in ieder geval, maar niet uitsluitend, vastgelegd:• De hulpvraag van de cliënt, diagnose en gezamenlijke probleemstelling; • Eventuele risicotaxatie; • De hersteldoelen, liefst in de ik-vorm; • De wijze waarop de behandelaar en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken (behandelmethoden en activiteiten, frequentie, plaats, duur van de behandeling); • De mogelijkheden die cliënt zelf heeft, en inzet die van de client verwacht wordt; • De afspraken over de momenten waarop de behandeling wordt geëvalueerd; • De regiebehandelaar en regeling van zijn waarneming; • De wijze van afstemming tussen meerdere behandelaren; • De afspraken over het betrekken van familie en andere direct betrokkenen bij de behandeling; • De betrokkenheid van en eventuele afspraken met andere (zorg)instellingen; • Of er ondersteunende interventies ten bate van het welzijn van de kinderen van de cliënt geïndiceerd zijn. Het behandelplan is in een multidisciplinaire cliëntbespreking getoetst indien er sprake is van complexe problematiek dan wel bij suïcidaliteit.

In geval van terugval of crisis?

De regiebehandelaar zorgt ervoor dat periodiek aan de hand van het behandelplan de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling worden besproken met de cliënt, de betrokken medebehandelaren en naasten van de cliënt. De regiebehandelaar is zich bewust van diens bekwaamheid en bevoegdheid vanuit diens functie. Indien geïndiceerd wordt de behandeling overgedragen aan een andere functie, aansluitend op diens bekwaamheid en bevoegdheid. Voorafgaande aan de evaluatie van de behandeling ziet de regiebehandelaar erop toe dat de ROM- instrumenten worden afgenomen zodat deze uitkomsten meegenomen kunnen worden in de behandeling. Evaluatie van de medicamenteuze behandeling vindt plaats tijdens de farmacotherapeutische behandelcontacten en tijdens de bespreking van de voortgang van de behandeling.

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
BEA VAN DER hoorn
psychiater
Man