Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de instelling (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Fivoor behandelt en begeleidt volwassenen en jeugdigen vanaf 12 jaar die voor zichzelf, voor anderen om hen heen, of voor de samenleving een gevaar vormen en ernstig grensoverschrijdend/ontwrichtend gedrag vertonen.Wij bieden de zorg zo vroeg mogelijk aan om (meer) problemen te voorkomen en starten de behandeling daarom zo snel mogelijk na aanmelding. Ons uitgangspunt is ambulante behandeling waar mogelijk, zodat de patiënt thuis kan blijven wonen. Indien nodig, is ook een tijdelijke opname mogelijk bij Fivoor. Bij de keuze voor ambulante of klinische zorg bezien wij het psychiatrisch toestandsbeeld en het vereiste beveiligingsniveau.Fivoor biedt goede en verantwoorde zorg afgestemd op onze patiënten. De behandeling van de patiënten van Fivoor is gericht op stabilisatie, herstel en verbetering van de integratie van de patiënt in de samenleving. Het terugdringen van het risico op herhaling van normoverschrijding, gevaarlijk gedrag of delictgedrag speelt een grote rol.We richten ons enerzijds op persoonlijk herstel: het hervinden van perspectief, hoop, een positief zelfbeeld, een betekenisvol bestaan en controle over het eigen leven. Anderzijds werken we aan maatschappelijk herstel: deelnemen aan de samenleving in brede zin, ongeacht eventuele gedrag en/of ontwikkelingsstoornissen. We helpen de patiënt bij het vinden van een eigen plek in de samenleving. Daarbij wordt getracht het risico op herhaling of gevaarlijk gedrag weg te nemen of terug te dringen. De basis van onze behandeling is dat wij met de patiënt onderzoeken hoe het komt dat deze door zijn gedrag in de problemen raakt of is geraakt. Het gaat dan om gedragingen die een ernstige bedreiging vormen voor de eigen veiligheid of die van anderen. De verschillende factoren die daarbij een rol spelen brengen we in kaart. Het gaat dan om factoren die het ongewenste of gevaarlijke gedrag verergeren, maar eveneens en bovenal om de factoren die helpen om dit te voorkomen. Ook wordt onderzocht op welke manier de patiënt het beste nieuwe dingen kan leren en welke vorm van behandeling het beste bij hem past. Met de patiënt samen wordt vervolgens een behandelplan opgesteld om de factoren die een slechte invloed hebben te verminderen en de positieve factoren te versterken. De behandeling is maatwerk en is gebaseerd op onderzoek en diagnostiek door één of meer zorgprofessionals, meestal van verschillende disciplines.Dat de patiënt zoveel mogelijk de regie houdt over de behandeling en zoveel mogelijk ruimte heeft voor eigen initiatief vinden we heel belangrijk, ook als hij niet zelf heeft gekozen voor de behandeling.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Kun je terecht voor hoogspecialistische behandelingen (3e lijns ggz)?

Nee, dit soort behandelingen bieden wij niet.

Welke andere speciale behandelingen zijn er?

  • Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), namelijk:

    verslaving en psychiatrie
    forensisch en psychiatrie

  • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding?

Voor behandeling bij Fivoor is altijd een verwijzing nodig. In de verwijzing staat een omschrijving van de problemen waarvoor hulp wordt aangevraagd en de eventuele psychiatrische voorgeschiedenis. Bij een vrijwillige behandeling is de verwijzer meestal de huisarts of een reguliere (ggz-)instelling, bij patiënten met een forensische titel is dat justitie. Bij jeugdigen onder de 18 jaar kan de verwijzer ook de gemeente of een wijk- en buurtteam zijn. De verwijzing is altijd voor een specifiek onderdeel van Fivoor. Hoe de aanmeldprocedure er uit ziet, verschilt per afdeling. De betreffende afdeling kan hier meer informatie over geven. We hebben aparte afspraken voor acute crisiszorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (GGD) en zorg voor asielzoekers en onverzekerden.Als de Fivoor-professionals denken dat een andere instelling de patiënt beter kan helpen, dan bespreken zij dat samen met de patiënt en verwijzen zij de patiënt terug naar de verwijzer. De verwijzer en de patiënt krijgen een brief met daarin de conclusie, de eventuele diagnose en het advies voor verdere behandeling.

Hoe verlopen intake en diagnose?

Waarom heeft iemand hulp nodig of is iemand in de problemen gekomen? Dat is de eerste vraag van iedere behandeling: samen met de patiënt worden patronen en gedragingen onderzocht die de veiligheid van de patiënt of anderen in gevaar brengen. Hierbij wordt niet alleen naar psychische factoren gekeken, maar ook naar lichamelijke en sociale factoren. Welke factoren verergeren het probleemgedrag en welke helpen het te voorkomen? Maar ook: hoe kan de patiënt het best nieuwe dingen leren en welke vorm van behandeling past daar het best bij? Als we dit in kaart hebben gebracht sluiten we de fase van diagnostiek af en starten we de behandeling. Bij de start van de intake of opname krijgt de patiënt een regiebehandelaar, die verantwoordelijk is voor de diagnose en het (voorlopige) behandelvoorstel. Het kan zijn dat een andere behandelaar het onderzoek en diagnostiek doet, maar de patiënt zal ook altijd contact hebben met zijn regiebehandelaar.Als de Fivoor-professionals gedurende de fase van diagnostiek denken dat een andere instelling de patiënt beter kan helpen, dan bespreken zij dat samen met de patiënt en verwijzen zij de patiënt terug naar de verwijzer. De verwijzer en de patiënt krijgen een brief met daarin de conclusie, de eventuele diagnose en het advies voor verdere behandeling. De patiënt wordt dan uitgeschreven bij Fivoor.Het kan ook zijn dat een andere afdeling van Fivoor beter past bij de hulpvraag van de patiënt. In dat geval verwijzen wij de patiënt intern door. Fivoor informeert de verwijzer en de patiënt hierover per brief.

Behandelproces

Hoe wordt het behandelplan opgesteld?

De regiebehandelaar bespreekt met de patiënt wat de conclusies zijn en welk behandelaanbod het meest passend is (behandeladviesgesprek). De regiebehandelaar overlegt met de patiënt aan welke punten hij tijdens de behandeling wil werken (behandeldoelen). Ook wordt met de patiënt besproken wie de regiebehandelaar zal worden tijdens de behandeling en wie eventueel nog meer betrokken worden bij de behandeling. Dit alles legt de regiebehandelaar vast in het behandelplan. Het behandelplan wordt gedeeld met de patiënt. Het actualiseren van het behandelplan gebeurt minimaal één keer per jaar, maar ook bij belangrijke veranderingen in de behandeling, na afronding van de intakefase, bij ontslag en bij een dreigende crisis. De verslagen hiervan komen in het patiëntdossier.

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De andere behandelaren informeren de regiebehandelaar over de voortgang van de behandeling. Dit wordt gevolgd in de multidisciplinaire patiëntbespreking, en vastgelegd in het dossier. Deze patiëntbespreking vindt regelmatig plaats, en in elk geval bij belangrijke veranderingen in de behandeling en na afronding van de intakefase, bij ontslag en dreigende crisis.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Voor elke patiënt wordt daarnaast minimaal twee keer per jaar een behandelplanevaluatie georganiseerd om te reflecteren op de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Daarbij worden (indien van toepassing) recente gegevens uit de ROM-meting betrokken, de risicotaxatie, de effecten van medicatie en somatische gegevens. Als uit de behandelplanevaluatie blijkt dat het nodig is, wordt het behandelplan en de behandeling aangepast.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Natuurlijk vinden we het belangrijk dat onze patiënten tevreden zijn over de behandeling. Dit is dan ook een terugkerend onderwerp van gesprek. Daarnaast meten we de tevredenheid over de behandeling via vragenlijsten. Dat doen we minimaal 1x in de twee jaar. De uitkomsten van deze onderzoeken gebruiken we om de (organisatie van de) zorg verder te verbeteren.

Na de behandeling

Hoe worden de resultaten en vervolg besproken?

De regiebehandelaar bespreekt met de patiënt wat de conclusies zijn en welk behandelaanbod het meest passend is (behandeladviesgesprek). De regiebehandelaar overlegt met de patiënt aan welke punten hij tijdens de behandeling wil werken (behandeldoelen). Ook wordt met de patiënt besproken wie de regiebehandelaar zal worden tijdens de behandeling en wie eventueel nog meer betrokken worden bij de behandeling. Dit alles legt de regiebehandelaar vast in het behandelplan. Het behandelplan wordt gedeeld met de patiënt. Het actualiseren van het behandelplan gebeurt minimaal één keer per jaar, maar ook bij belangrijke veranderingen in de behandeling, na afronding van de intakefase, bij ontslag en bij een dreigende crisis. De verslagen hiervan komen in het patiëntdossier.

In geval van terugval of crisis?

De andere behandelaren informeren de regiebehandelaar over de voortgang van de behandeling. Dit wordt gevolgd in de multidisciplinaire patiëntbespreking, en vastgelegd in het dossier. Deze patiëntbespreking vindt regelmatig plaats, en in elk geval bij belangrijke veranderingen in de behandeling en na afronding van de intakefase, bij ontslag en dreigende crisis.

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
JABM houtepen
gz-psycholoog
Vrouw
J haenen
gz-psycholoog
Man
CME rila
Onbekend
Onbekend
UM kröger
klinisch psycholoog
Vrouw
S meerman
gz-psycholoog
Vrouw
D duits
gz-psycholoog
Vrouw
A steijaert
Onbekend
Onbekend
R burggraaff
Onbekend
Onbekend
DWE VAN tilborg
verpleegkundig specialist ggz
Vrouw