Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de praktijk (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

Wat betreft problematiek: In principe alle DSM diagnose waarbij de ernst passend is binnen deeerstelijn, met uitzondering van primaire leerstoornissen, primaire anorexia en primaireverslavingsproblematiek (als comorbiditeit geen probleem).Wat betreft de leeftijd: Van 2 jaar tot 88 jaar.Wat betreft de behandeling: Psycho-educatie, (cognitieve) gedragstherapie, ouderbegeleiding,mediatherapie, systeemtherapie, schematherapie, steunende en structurele begeleiding, SOVAtrainingen etc.Waar het mogelijk is zetten wij in op E-Health, hierbij moet worden gedacht aan beeldbellen endiverse programma's aangeboden door Therapieland.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding en intake?

De eerste vraag om aanmelding kan of via de mail of telefonisch gebeuren. Deze komen bij het secretariaat terecht. De volgende procedure gaat dan in werking: 1) clienten ontvangen de benodigde formulieren zoals een aanmeldformulier, een toestemmingsformulier voor het opvragen / aanleveren van informatie (indien van toepassen), een (ROM) vragenlijst, de voorwaarden en uitleg over de noodzakelijke verwijsbrief of toekenningsbeschikking, de procedure,de kosten en vergoedingen via de zorgverzekeraar. 2) clienten sturen de benodigde gegevens ingevuld terug. Dit wordt gecheckt op volledigheid door het secretariaat. Indien niet adequaat wordt contact opgenomen met de client / verwijzer) 3) Volledige aanmeldingen worden door teamleider J.DeGeest, die indien nodig overlegd met Mw.S.E.Vink, doorgenomen om na te gaan of de aanmelding passend is binnen het onderzoek- en behandelaanbod van VINK Psychologisch Centrum, te kijken of de hulpvraag juist is en te beoordelen bij wie en binnen welke tijdsperiode de intake het beste plaats kan vinden. Indien nodig zal er aanvullende informatie bij de client dan wel verwijzer worden opgevraagd. Hierna volgt terugkoppeling naar het secretariaat bij wie de intake ingepland kan worden.4) clienten ontvangen via de mail dan wel telefonisch een afspraak voor de intake. Deze wordt ingepland bij een van de beschikbare (regie)behandelaren (hierbij wordt ook rekening gehouden met problematiek, werkdagen, etc.). Allereerst zal tijdens het eerste contactmoment, namelijk de intake, alle domeinen worden uitgevraagd, zodat een compleet beeld ontstaat van op welke domeinen de problemen zich bevinden en waar aan gewerkt moet worden. In overleg wordt gekeken naar wat prioriteit heeft en wat haalbaar is. Aan het einde van hetintakegesprek wordt meteen een plan van aanpak gemaakt ten aanzien van het vervolgbeleid,waarin aan bod komt wie er bij de behandeling betrokken gaat worden, op welke doelen debehandeling gericht gaat worden en welke vorm van behandeling toegepast wordt. Hierbij is de keuze tussen een diagnostiektraject, behandeltraject of doorverwijzing.

Behandelproces

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

Bij aanvang van de intake afname ROM vragenlijsten. Bij sluiten van de behandeling ROM vragenlijsten en elk half jaar (indien van toepassing) idem. Verder elk halfjaar een evaluatie behandelplan. Misschien nog belangrijker is dat er elke 5 gesprekken een evaluatie is met de client ten aanzien van de voortgang van de behandeling en eerder indien nodig (of de richting nog adequaat is, in hoeverre de gewenste doelen reeds zijn bereikt, wat de verwachting is voor de komende vijf sessies, etc.). Dit om snelle bijsturing te kunnen doen. Ook wordt bij aanvang, tijdens de intake, maar ook tijdens andere momenten regelmatig benadrukt dat clienten zelf ook om evaluatiemomenten kunnen vragen.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Elke vijf sessies of, indien dit buiten het half jaar valt (laagfrequente behandeling) elk half jaar.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

Bij afsluiting van de behandeling aan de hand van 1) algehele tevredenheidsschaal en 2) behalen vande vooraf gestelde doelen. Vanaf 1 januari 2017 ook via de ROM.

Hoe is de communicatie met de cliënt georganiseerd?

Bij de intake wordt meestal gevraagd of, indien akkoord, eventuele leden van het systeem mee kunnen komen, om hen direct te betrekken bij de behandeling. Bij het bespreken van het behandelplan wordt besproken in hoeverre het systeem al dan niet betrokken wordt tijdens de behandeling. Een voorwaarde die hierbij wel geldt is dat de client altijd op de hoogte moet zijn van elk contact met het systeem en (ongeveer) de inhoud hiervan. Dit wordt ook besproken.

Na de behandeling

Worden de resultaten en vervolg besproken?

Ja

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
SE vink
psychiater
Vrouw
JCJ DE geest
Onbekend
Onbekend
JCJ DE geest
Onbekend
Onbekend