Cliëntervaringen

De zorgaanbieder heeft deze gegevens niet aangeleverd.

De gang van zaken in de instelling (Kwaliteitsstatuut)

Alle zorgaanbieders in de ggz hebben een ‘kwaliteitsstatuut’. In het kwaliteitsstatuut beschrijft een aanbieder onder meer met welke klachten je terecht kunt en hoe het zorgtraject is geregeld. Je kunt het hele kwaliteitsstatuut vinden op de website van de aanbieder, of er naar vragen als je er bent. Hieronder kun je lezen hoe een aantal zaken bij de aanbieder is geregeld.

Zorgaanbod

Wat is de algemene werkwijze in de praktijk?

GGZ Delfland staat voor Persoonlijke zorg dichtbij. We helpen onze cliënten de regie over hun leven te hervinden. Hun wensen en behoeften zijn daarbij het uitgangspunt. Samen kijken we wat de beste behandeling is. We willen altijd de beste zorg geven. Een verantwoordelijke rol die we graag op ons nemen. Maar dan wel samen met alle mensen die belangrijk zijn voor ons: cliënten, hun naasten, onze partners en financiers.Bij GGZ Delfland helpen we kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met psychische problemen. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan, maar intensief of langdurig als dat nodig is. Vanuit Doel Delfland, een onderdeel van GGZ Delfland, helpen we cliënten hun leven weer op te pakken en bieden we begeleiding bij deelname in de maatschappij. We werken verspreid over verschillende locaties in de regio’s Haaglanden en Rijnmond. Dit doen we vanuit poliklinieken, ambulant bij zorgpartners, (digitaal) bij cliënten thuis, in een woonvorm of in een van onze klinieken. In de regio bieden we bovendien 24/7 psychiatrische crisiszorg. Daarnaast hebben we een zorgaanbod voor cliënten met psychische problemen en een verslaving, en bieden we forensische zorg. We leven in een wereld die steeds verder digitaliseert. De coronacrisis heeft een impuls gegeven aan digitalisering. Online zorg is een nieuwe variant geworden van persoonlijke zorg dichtbij. We zijn daardoor nog beter in staat om cliënten een behandeling op maat te bieden die past bij hun diagnose, mogelijkheden en wensen. Maar, het moet wel een keuze blijven. We digitaliseren niet om te digitaliseren, maar op maat. Face to face, digitaal en met modules waar de cliënt zelf mee aan de slag kan. Met aandacht voor wat goed is voor onze cliënten en medewerkers.

Met welke klachten kun je terecht?

Onbekend

Kun je terecht voor hoogspecialistische behandelingen (3e lijns ggz)?

Nee, dit soort behandelingen bieden wij niet.

Welke andere speciale behandelingen zijn er?

  • Dubbele diagnose (aanbod specifiek gericht op behandeling van bijvoorbeeld verslaving icm een psychische stoornis of een eetstoornis icm PTSS), namelijk:

    Psychiatrie en Verslaving

  • Mensen met een (licht) verstandelijke beperking

  • Overig, namelijk:

    Neuropsychiatrie en Forensische psychiatrie

Aanmelding en intake

Hoe verloopt de aanmelding?

Alle reguliere aanmeldingen komen binnen bij het secretariaat per locatie. Aanmeldingen worden door onze voornaamste verwijzer, de huisarts, voornamelijk digitaal verstuurd via Zorgdomein. Slechts een deel van de aanmeldingen komt per post/fax binnen.Alle aanmeldingen worden dagelijks beoordeeld door een triagist. De triagist beoordeelt welk behandelaanbod passend is bij de vraag van de verwijzer. Indien na de triage wordt vastgesteld dat er geen passend behandelaanbod is, dan stemt de triagist het advies m.b.t. een beter passend aanbod af met de verwijzer. Dit kan betekenen dat de patiënt of wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder of dat de patiënt wordt terugverwezen naar de verwijzer. In het eerste geval wordt de patiënt door GGZ Delfland geïnformeerd. In het tweede geval is het de verwijzer die de patiënt informeert.Indien uit de triage blijkt dat de patiënt wel bij GGZ Delfland behandeld kan worden, dan wordt het juiste team en een indicerende regiebehandelaar toegewezen. De aanmelding wordt door het secretariaat verstuurd naar het secretariaat van het toegewezen team.Het secretariaat van het toegewezen team plant in overleg met de patiënt een afspraak voor een intake en adviesgesprek. Als de afspraak is gepland, dan ontvangt de patiënt een uitnodiging met de geplande afspraak, met welke behandelaar de intake en het adviesgesprek zal plaatsvinden en een aantal informatiebladen: algemene informatie over GGZ Delfland, informatie over de kosten van de behandeling en informatie m.b.t. het uitwisselen van informatie.Aanspreekpunt verwijzer/patiëntZolang de afspraak voor de intake niet is gepland, is de triagist, de indicerende regiebehandelaar en het aanspreekpunt voor de verwijzer. De verwijzer is het aanspreekpunt voor de patiënt. Als de intake is gepland, dan is de indicerende regiebehandelaar in de intakefase het aanspreekpunt voor de patiënt.

Hoe verlopen intake en diagnose?

De intake vindt plaats met de patiënt en een indicerende regiebehandelaar, van het toegewezen team. Tijdens de intake vindt er een probleemanalyse plaats en wordt er een (voorlopige) diagnose vastgesteld door de indicerende regiebehandelaar. Op basis van de diagnose wordt bepaald welke behandeling en begeleiding zal worden ingezet. Daarnaast wordt ook bepaald of een deel van de behandeling door één of meerdere medebehandelaren zal worden uitgevoerd. In het adviesgesprek wordt een voorlopig behandelplan op hoofdlijnen opgesteld en met de patiënt besproken en wordt er een afspraak gemaakt voor het eerstvolgend behandelcontact.In veel gevallen is de indicerende regiebehandelaar in de intakefase, ook de behandelaar die de vervolgbehandeling op zich neemt en zijn er geen andere medebehandelaren betrokken. Deze indicerende regiebehandelaar vervult in dit geval tevens de rol van de coördinerende regiebehandelaar in de behandelfase.Daarnaast kan het voorkomen dat er in de behandelfase, één of meerdere medebehandelaren zijn betrokken bij de behandeling. In dit geval wordt er onder de medebehandelaren een coördinerende regiebehandelaar aangewezen door de indicerende regiebehandelaar uit de intakefase. In deze gevallen blijft de indicerende regiebehandelaar verantwoordelijk, totdat het 1e behandelcontact met de coördinerende regiebehandelaar van de behandelfase heeft plaatsgevonden. Verantwoordelijkheden en taken indicerend regiebehandelaar• De indicerend regiebehandelaar is verantwoordelijk om samen met de patiënt en eventueel met andere medebehandelaren (waar nodig ook de verwijzer) de problematiek van de patiënt in kaart te brengen. • De indicerend regiebehandelaar stelt samen met de patiënt en eventueel met andere medebehandelaren de zorgbehoefte en het doel van de behandeling en begeleiding vast. • De indicerend regiebehandelaar draagt zorg voor het stellen van een conclusie, die het vertrekpunt is voor de (werk)diagnose. • De indicerend regiebehandelaar maakt de afweging of de zorgvraag van de patiënt en de complexiteit van de situatie aansluiten bij het beschikbare zorgaanbod. • De indicerend regiebehandelaar stelt de diagnose vast. • De indicerende regiebehandelaar indiceert of een deel van de behandeling door een medebehandelaar uitgevoerd moet en kan worden en schakelt deze indien nodig in. Tevens wordt een coördinerende regiebehandelaar aangewezen.• De indicerende regiebehandelaar maakt een behandelplan op hoofdlijnen voor behandeling en begeleiding In samenspraak met de patiënt en eventuele medebehandelaren stelt de indicerend regiebehandelaar het behandelplan vast. • Mocht de patiënt niet direct na diagnostiek in behandeling kunnen worden genomen, dat is de indicerend regiebehandelaar de eerstverantwoordelijke professional voor de zorg van de patiënt in de tussenliggende periode. De indicerend regiebehandelaar gaat hierbij na welke tussentijdse zorg nodig en mogelijk is voor de patiënt. • De indicerend regiebehandelaar geeft een schriftelijke terugkoppeling aan de verwijzer als het behandelplan is vastgelegd. Hier wordt expliciete toestemming aan de patiënt gevraagd. • Bij verschil van mening of inzicht over de in te stellen behandeling en begeleiding heeft de indicerend regiebehandelaar de doorslaggevende stem. Dit gebeurt altijd in samenspraak en met instemming met de patiënt, tenzij dit niet mogelijk is op basis van de vigerende wet- en regelgeving voor onvrijwillige of verplichte zorg. • Op basis van het behandelplan of op initiatief van de coördinerende regiebehandelaar of patiënt is de indicerend regiebehandelaar verantwoordelijk voor het periodiek en tijdig reflecteren op de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling en begeleiding. • Als tijdens de reflectiemomenten blijkt dat een nieuwe probleemanalyse, indicatiestelling en daarop aansluitend behandelplan nodig zijn, dan is de indicerend regiebehandelaar verantwoordelijk om deze stappen tot het opstellen van een nieuwe probleemanalyse, indicatiestelling en behandelplan te doorlopen.

Behandelproces

Hoe wordt het behandelplan opgesteld?

In het 1e behandelcontact neemt de coördinerende regiebehandelaar het behandelplan met de patiënt door en worden de doelen in het kader van behandeling samen met de patiënt geformuleerd. Indien er onderdelen van de behandeling zullen worden uitgevoerd door een medebehandelaar, dan wordt dit met de patiënt besproken en wordt dit in het behandelplan vastgelegd. De patiënt wordt om instemming gevraagd.Indien onderdelen van de behandeling zullen worden uitgevoerd door een medebehandelaar, dan stemt de coördinerende regiebehandelaar de behandeling af met de desbetreffende medebehandelaar en schakelt deze in, voor zover dat niet reeds is gebeurt in de intakefase. De coördinerende regiebehandelaar zorgt ervoor dat in het 1e behandelcontact een aantal vervolg afspraken en een evaluatie worden ingepland.

Hoe wordt de voortgang van de behandeling gevolgd?

De behandeling van patiënten en de wijze waarop de voortgang van de behandeling wordt gemonitoord is beschreven in de zorgprogramma’s en zorgpaden. Voordat de behandeling wordt gestart vindt er tijdens de intake en diagnostiek fase een ROM nulmeting plaats. De behandeling van de patiënt wordt na elke 10 sessies geëvalueerd. De evaluatie wordt door de coördinerende regiebehandelaar voorbereid. De voortgang m.b.t. de doelen worden besproken met eventueel betrokken medebehandelaren. Voordat de evaluatie met de patiënt plaatsvindt vindt er een ROM vervolg meting plaats. De resultaten n.a.v. voorbereiding met de medebehandelaren en de ROM vervolgmeting worden tot slot in een evaluatiegesprek met de patiënt besproken. Het behandelplan wordt waar nodig aangepast. Bij ingrijpende wijzigdingen wordt de verwijzer, na toestemming van de patiënt, schriftelijk geïnformeerd.

Hoe wordt de behandeling geëvalueerd?

Bij de ambulante behandeling wordt de behandeling na elke 10 sessies geëvalueerd, tenzij dit anders is vermeld in het zorgprogramma of als er inhoudelijke argumenten zijn om hiervan af te wijken.Bij de klinische behandeling wordt de frequentie van evaluatie bepaald door de opnamereden en de duur van de opname. Bij langdurende klinische zorg vindt de evaluatie minimaal 1x per halfjaar plaats. Bij elke evaluatie vindt afstemming met de betrokken behandelaren plaats, wordt de input van ROM vervolgmetingen beoordeeld en vindt er een evaluatiegesprek met de patiënt en familie plaats.

Hoe wordt de tevredenheid van cliënten gemeten?

CQ-indexDe CQ-index (Consumer Quality Index, of CQI) meet kwaliteitsaspecten vanuit het perspectief van de cliënt. Het doel van deze meting is om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De CQI GGZ & VZ is hiervoor het verplichte meetinstrument. De uitkomsten worden tevens gebruikt voor vergelijkend onderzoek tussen verschillende ggz-aanbieders. Zorginstituut Nederland ontvangt deze data en publiceert ze in een Openbaar Databestand.CQI GGZ & VZMet behulp van de ‘CQI GGZ & VZ’ vragenlijst meet GGZ Delfland de ervaring van onze cliënten continue tijdens de behandeling. De doelgroepen die hiervoor in aanmerking komen binnen GGZ Delfland zijn volwassenen en ouderen en volwassenen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Het betreft zowel de cliënten binnen de ambulante als de klinische setting. Het meetmoment is altijd na een klinische opname en altijd rond het einde van de behandeling/einde van het zorgtraject of einde behandeljaar.

Na de behandeling

Hoe worden de resultaten en vervolg besproken?

In het 1e behandelcontact neemt de coördinerende regiebehandelaar het behandelplan met de patiënt door en worden de doelen in het kader van behandeling samen met de patiënt geformuleerd. Indien er onderdelen van de behandeling zullen worden uitgevoerd door een medebehandelaar, dan wordt dit met de patiënt besproken en wordt dit in het behandelplan vastgelegd. De patiënt wordt om instemming gevraagd.Indien onderdelen van de behandeling zullen worden uitgevoerd door een medebehandelaar, dan stemt de coördinerende regiebehandelaar de behandeling af met de desbetreffende medebehandelaar en schakelt deze in, voor zover dat niet reeds is gebeurt in de intakefase. De coördinerende regiebehandelaar zorgt ervoor dat in het 1e behandelcontact een aantal vervolg afspraken en een evaluatie worden ingepland.

In geval van terugval of crisis?

De behandeling van patiënten en de wijze waarop de voortgang van de behandeling wordt gemonitoord is beschreven in de zorgprogramma’s en zorgpaden. Voordat de behandeling wordt gestart vindt er tijdens de intake en diagnostiek fase een ROM nulmeting plaats. De behandeling van de patiënt wordt na elke 10 sessies geëvalueerd. De evaluatie wordt door de coördinerende regiebehandelaar voorbereid. De voortgang m.b.t. de doelen worden besproken met eventueel betrokken medebehandelaren. Voordat de evaluatie met de patiënt plaatsvindt vindt er een ROM vervolg meting plaats. De resultaten n.a.v. voorbereiding met de medebehandelaren en de ROM vervolgmeting worden tot slot in een evaluatiegesprek met de patiënt besproken. Het behandelplan wordt waar nodig aangepast. Bij ingrijpende wijzigdingen wordt de verwijzer, na toestemming van de patiënt, schriftelijk geïnformeerd.

Jouw gegevens en privacy

Wordt er toestemming gevraagd om gegevens te delen met professionals die niet bij de behandeling betrokken zijn?

Ja

Vergoedingen

Selecteer een basisverzekering om informatie te zien over vergoedingen bij deze zorgaanbieder.
Selecteer je verzekeraar
Selecteer je basispakket

Behandelaars

Naam
Beroep
Geslacht
TWJ hollebrandse-rikkers
gz-psycholoog
Vrouw
V leemans
gz-psycholoog
Vrouw
GM VAN heerdt
Onbekend
Onbekend
BMA peeters
arts
Man
JR olivier
gz-psycholoog
Vrouw
SI bandhoe
psychiater
Vrouw
GN van eenennaam-molenaar
gz-psycholoog
Vrouw
S madan
psychiater
Vrouw
KI doll
klinisch psycholoog
Vrouw
M wielaard
Onbekend
Onbekend